Ouders

Olympia App

Voor de communicatie met de school en mentoren hebben wij een eigen app: De Olympia App! In de app kunt u berichten sturen, formulieren invullen en het nieuws op school bijhouden.

Schoolwiki

In onze schoolwiki vindt u alle informatie voor ouders en leerlingen. Van vakanties tot begeleiding en van ouderbijdrage tot overgangsnormen. Deze online schoolgids is makkelijk te doorzoeken en altijd raad te plegen.

Ouderbijdrage

De Nederlandse overheid heeft bepaald dat scholen onderwijs moeten aanbieden in Nederland zonder dat dit kosten met zich mee mag brengen voor de ouders. Het Olympia College vraagt ouders wel om een vrijwillige ouderbijdrage.

Van de ouderbijdrage betalen we buitenschoolse activiteiten, zoals excursies, schoolreisje en culturele uitjes. Daarnaast wordt een bijdrage gevraagd voor klein verbruiksmateriaal en de gymkleding.
Voor leerlingen in het praktijkonderwijs/Entree is er ook een bijdrage voor werkkleding. De algemene ouderbijdrage van € 70,- en de bijdrage voor de schoolreis van € 30,- worden afzonderlijk gefactureerd.

Het bedrag hebben we vastgesteld samen met de Medezeggenschapsraad.

Leerlingen van ouders die de vrijwillige bijdrage niet kunnen en/of willen betalen, worden niet uitgesloten van activiteiten. Indien de bijdrage van ouders niet meer kostendekkend is voor het aanbod of de activiteit, kan dat echt wel tot gevolg hebben dat het aanbod of de activiteit geen doorgang vindt.

SCHOOLBOEKEN

De schoolboeken krijgt u gratis van het ministerie van Onderwijs. U ontvangt van ons bericht over of (en op welke manier) u het boekenpakket voor uw zoon of dochter moet bestellen of dat de school dit voor u doet.

STICHTING MEEDOEN ROTTERDAM

Zwemles, voetbal, dansen, judo, muziek maken, werkweek, schoolreisje enzovoort: alle kinderen mogen meedoen! Wanneer het voor ouders moeilijk is om rond te komen, kan Stichting Meedoen Rotterdam helpen met een bijdrage in de kosten.

 • Woont u in de gemeente Rotterdam en is uw inkomen op, of net iets boven, het minimum?
 • Heeft u schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar?
 • Worden de kosten niet of slechts gedeeltelijk vergoed door voorzieningen als de bijzondere bijstand, studiefinanciering of andere regelingen?

Dan kunt u contact opnemen met Stichting Meedoen, Postbus 21457, 3001 AL Rotterdam (010-2400189) of het aanvraagformulier invullen op www.meedoen.nl/rotterdam.

U kunt de ouderbijdrage contant betalen bij de administratie of overmaken naar:

rekening NL39RABO0147784964
ten name van Stichting BOOR inz. Olympia College
onder vermelding van de klas en naam van de leerling,

Let op! U ontvangt hiervoor géén factuur!

Verzuim

Wanneer uw zoon/dochter wegens ziekte niet naar school kan komen, dan kunt u dit uitsluiten tussen 8:00 – 8:15 uur doorgeven op nummer: 010-4835311. Als uw zoon / dochter een afspraak heeft bij de specialist, tandarts of iemand anders, dan willen wij dit uiterlijk één dag van tevoren weten. 

Verlof aanvragen

Het geven van verlof buiten de officiële schoolvakanties is aan zeer strenge voorwaarden gebonden. Een verzoek voor minder dan tien dagen verlof dient schriftelijk te worden ingediend bij de schoolleiding. Verlofaanvragen voor meer dan tien dagen lopen via Leerplicht. Wanneer een leerling ongeoorloofd met verlof gaat, zijn wij verplicht Leerplicht in te schakelen. Ouders kunnen in zo’n geval van Leerplicht een boete opgelegd krijgen.

  Heeft u andere schoolgaande kinderen?
  JaNee

  Heeft u dit schooljaar eerder een verlofaanvraag ingediend?
  JaNee

  U verzoekt toestemming voor buitengewoon verlof voor:  Ernstig ziek familielidOverlijden van een familielidHuwelijk van een familielidHuwelijks- ambtsjubileumSpecifieke aard van mijn beroepAnders

  Bijlage 1

  Bijlage 2

  Leerplicht

  Iedere jongere is volledig leerplichtig vanaf de 1e schooldag van de maand na de 5e verjaardag tot aan het einde van het schooljaar waarin de jongere 16 jaar wordt.

  Om niets van de lessen en de lesstof te missen, dienen leerlingen elke dag op tijd aanwezig te zijn in de lessen. Indien dit niet het geval is, worden de volgende punten gehandhaafd:

  Te laat aanwezig in de les

  Te laat komen wordt niet getolereerd op het Olympia College. Als je te laat komt, moet je een briefje halen bij de receptie. Ouders worden geïnformeerd wanneer hun kind te laat komt. Leerlingen moeten de gemiste les inhalen tijdens de zogenaamde inhaaluren.

  Als je vaker te laat komt, dan gelden de volgende regels:
  6x te laat – brief naar de ouders
  9x te laat – ouders worden uitgenodigd op school voor een gesprek
  12x te laat – melding bij leerplicht en een gesprek met de leerplichtfunctionaris

  Ongeoorloofd afwezig in de les

  De lessen die op het rooster staan, moeten leerlingen volgen, tenzij de schoolleiding een andere regeling heeft getroffen. We gaan ervan uit dat leerlingen alle lessen volgen, maar we weten ook dat er leerlingen zijn die spijbelen. Spijbelen, oftewel ongeoorloofd absent, is uiteraard niet toegestaan. Alle leerlingen zijn namelijk tot het 18e jaar leerplichtig.

  Als een leerling een les gemist heeft dan moet er binnen 5 schooldagen een zogenaamd ‘groen briefje ’ ingeleverd worden bij de administratie. Op het groene briefje geeft u als ouder(s)/verzorger(s) aan wat de reden van de afwezigheid is. U geeft de datum aan en zet uw handtekening er op. Als het groene briefje later dan na 5 schooldagen ingeleverd wordt, wordt het niet meer in ontvangst genomen. Wij noteren het verzuim dan als ongeoorloofd.

  We voeren een actief verzuimbeleid (link naar verzuimbeleid in schoolwiki), in nauwe samenwerking met Leerplicht. Al het ongeoorloofd schoolverzuim melden we bij Leerplicht. Op ongeoorloofd verzuim staan sancties, zoals een werkstraf bij Bureau Halt (na proces-verbaal Justitie) en/of boetes voor ouder(s)/verzorger(s). Wanneer een leerling veel verzuim laat zien, is er vaak iets aan de hand. Vandaar dat we ook Schoolmaatschappelijk Werk bij ons verzuimtraject betrekken.

  Ouderavond

  Wij stellen veelvuldig en intensief contact met de ouders van onze leerlingen zeer op prijs. Gedurende het schooljaar worden daarom meerdere contactmomenten, zoals ouderavonden en rapportbesprekingen, met ouders georganiseerd. Het programma van de ouderavond ontvangt u vooraf van de afdelingsleider.

  De data voor de ouderavonden kunt u terugvinden op onze Schoolwiki.

  Klachten

  leerlingenstatuut dan kunnen die gedeponeerd worden bij de interne klachtencommissie. Eventueel daarna bij de Commissie van Beroep, Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam, Postbus 23058, 3001 KB Rotterdam. De Commissie van Beroep neemt deze zaken in behandeling en doet bindende uitspraken. Het leerlingenstatuut ligt ter inzage bij het directiesecretariaat.

  Voor de klachtenregeling verwijzen wij u naar de website van Stichting BOOR.

  Medezeggenschapsraad

  Medezeggenschapsraad (MR)
  In de Medezeggenschapsraad zijn ouders, leerlingen en personeel van het Olympiacollege vertegenwoordigd. De MR reageert op actuele ontwikkelingen en op voorstellen van het bevoegd gezag. Een MR is toekomstgericht, met een bijbehorend werk- en jaarplan met te behandelen onderwerpen. Voorbeelden van onderwerpen die bij de MR aan bod komen, zijn: communicatie, onderhoud gebouwen, scholing en functioneren van de MR. Bij het secretariaat kunt u meer informatie over de MR verkrijgen.

  Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
  De GMR is de zogenaamde ‘bovenschoolse’ medezeggenschapsraad van het schoolbestuur waaronder Olympia College valt: de stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR). Ouders, leerlingen en personeelsleden kunnen zich hiervoor aanmelden.

  Aansprakelijkheid en verzekeringen

  Ongevallenverzekering
  Het Olympia College heeft voor al haar leerlingen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. De polis ligt ter inzage bij het directiesecretariaat. We verwachten van ouders/verzorgers dat ze daarnaast een aanvullende ongevallenverzekering voor hun kind afsluiten.

  Aansprakelijkheidsverzekering
  De verzekering van de school dekt niet het risico van het plegen van een onwettige handeling! Maakt uw kind eigendommen van een ander (ook school) kapot, dan zijn de ouders verantwoordelijk en zullen  dus voor de kosten op moeten draaien. Om dat risico te dekken, ligt het voor de hand dat u voor uw kind zelf een WA-verzekering afsluit. Voor leerlingen die stage volgen is een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering vereist!  De school is  ook niet aansprakelijk voor toegebrachte schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen die zich in het schoolgebouw of op het schoolterrein bevinden.

  Kluisjes
  Daarnaast is het van belang dat de leerlingen geen waardevolle spullen en/of kleding meenemen naar school. Horloges, sieraden, portemonnees, e.d. kunnen in voorkomend geval ingeleverd worden bij de leraar. Die zorgt ervoor dat deze spullen tijdens de activiteiten in een afgesloten ruimte liggen. Raken desondanks spullen kwijt, dan is dat het risico van de eigenaar.

  Elke leerlingen wordt aangeraden kostbaarheden thuis te laten. Als er persoonlijke eigendommen zijn verdwenen, dringen wij er bij de leerlingen en de ouders/verzorgers op aan hiervan aangifte bij de politie te doen en tevens de schoolleiding te informeren.

  Leerlingen kunnen een kluisje huren. De borg is € 5,00. Indien de kluis in goede staat blijft en het originele sleuteltje retour wordt gegeven aan het eind van het schooljaar, ontvangt men de borg van € 5,00 retour.

  Veiligheid

  In onze school vinden we veiligheid erg belangrijk. Zowel voor leerlingen als personeel. We hebben daarom verschillende maatregelen getroffen waarover u meer kunt lezen op deze pagina.

  De belangrijkste afspraken en protocollen zijn opgenomen in de schoolveiligheidsgids. Dit document ligt ter inzage bij het directiesecretariaat.

  Cameratoezicht

  Op onze school is een cameratoezichtsysteem geplaatst. De beelden worden opgeslagen en kunnen teruggekeken worden. Het systeem wordt gebruikt om bij een incident (bijvoorbeeld diefstal, ongewenste aanwezigheid) achteraf vast te kunnen stellen wie de daders waren en wordt gebruikt voor toegangscontrole.

   

  Kluisjescontrole

  Wanneer daar aanleiding toe is, kunnen de kluisjes door de schoolleiding worden gecontroleerd. Op verzoek van de school kan de politie overgaan tot een zogeheten preventieve kluisjescontrole.

  Gangpassen

  Wij hebben een gangpassenbeleid zodat het snel duidelijk is wanneer iemand niet thuishoort op de school.
  Menu