Onze school

Het begin van jouw toekomst.

Het Olympia College is een openbare school voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo, Entree en ISK. Jongeren van 12 tot en met 18 jaar, die ondersteuning nodig hebben bij het leren, kunnen bij ons een opleiding volgen. Wij geloven dat een mens nooit helemaal af is. Dat elke jongere zich kan door ontwikkelen. Dat er altijd meer mogelijk is dan je denkt. Daarom praten wij nooit over stilstand, maar altijd over doorstroom. Vanuit die ambitie bereiden wij leerlingen voor om zo zelfstandig mogelijk deel te kunnen nemen aan de maatschappij. 

Op het Olympia krijg je veel persoonlijke aandacht en begeleiding. Ook kijken we goed naar je interesses en je mogelijkheden. Samen met jou gaan we ontdekken waar jij heel goed in bent. En daar maken wij jou dan nog veel beter in. Hoe? Door heel veel te doen. Op het Olympia College leer je op je eigen manier. Je volgt bij ons vakken die passen bij je eigen talenten en verdere loopbaan. En op het niveau dat het beste bij je past. Onze leerlingen krijgen echt onderwijs op maat.

Onderwijsniveaus

Op verschillende momenten kijken wij naar de mogelijkheden en resultaten van de leerlingen. Dan beoordelen wij ook of de leerling misschien geschakeld kan worden naar een ander niveau.

Lwoo-leerlingen die in leerjaar drie niet geschakeld kunnen worden naar regulier onderwijs, krijgen de mogelijkheid om een Entree-opleiding (mbo 1) te volgen. Het Entree kan ook aangeboden worden aan leerlingen uit de Pro-richting, die aan de gestelde eisen voldoen.

Klik op de links voor meer informatie over vmbo-lwoo, Praktijkonderwijs (PrO) en Entree (ROC-traject) en de verschillende sectoren.

Op het Olympia College sta jij als leerling centraal. Wij ondersteunen jou, zodat jij lekker in je vel zit en goed kan presteren op school. Je krijgt daarom les in een kleine klas.
Daarnaast hebben wij een uitgebreid 1-op-1 mentoraat en een team specialisten dat jou op maat kan ondersteunen wanneer jij dat nodig hebt.

Afhankelijk van interesses, inzet en mogelijkheden worden zij ingedeeld in een lwoo- of PrO-klas. Er worden vakken gegeven als: Nederlands, Engels, wiskunde, informatica, geschiedenis, aardrijkskunde, handvaardigheid en lichamelijke opvoeding. Ook maken leerlingen kennis met vakken uit de drie sectoren: Techniek & Zorg, Groen en Dienstverlening.

Onderwijstypen

Praktijkonderwijs bereidt leerlingen voor op een baan. Er wordt aandacht besteed aan wonen, werken en vrije tijd. In de leerlingwerkplaatsen maken ze kennis met algemene werknemersvaardigheden. Ook leren ze wat stage lopen en werken inhoudt. Er zijn acht leerlingwerkplaatsen: ambachtelijk brood, soep en vruchtensap, klussen en onderhoud, cadeaushop en herstel- en versteldienst, fietsenwerkplaats, groenonderhoud, patisserie en facilitaire dienst.

Sommige leerlingen krijgen het advies om te onderzoeken of een hoger niveau ook haalbaar is. Zij kunnen naar een PrO vmbo klas. In deze klas krijg je een combinatie van praktijkvakken en theorievakken met vmbo-methodes. We kijken samen of je het niveau van het vmbo aankunt. Zo ja, dan kan je overstappen.

Vmbo-lwoo staat voor leerwegondersteunend onderwijs. Leerlingen die goed in staat zijn om een vmbo-diploma te behalen, maar die leerachterstanden hebben of in een moeilijke situatie verkeren, kunnen geplaatst worden in een lwoo-klas. Daar krijg je, in kleine groepen, extra hulp en begeleiding. Zo kun je je achterstand wegwerken. Aan het einde van het tweede leerjaar bepalen we of je de leerweg die je volgt, goed aankunt. Lwoo-leerlingen doen gewoon vmbo-examen en ontvangen een vmbo-diploma. Iedere lwoo-leerling kan dus na het behalen van het vmbo-diploma doorstromen naar het mbo (bijvoorbeeld Zadkine, Albeda College of een ander ROC).

ISK-onderwijs is bedoeld voor leerlingen van 12 t/m 18 jaar die kort in Nederland zijn en de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen. ISK staat voor: Internationale Schakelklas. Doel van deze klas is leerlingen zo snel als mogelijk te schakelen naar regulier onderwijs. Ook maken we ze vertrouwd met de Nederlandse samenleving. En we leren sociale vaardigheden zoals: een prettige samenwerkingspartner zijn voor anderen, zelfstandig leren en werken, plannen en organiseren en je goed kunnen presenteren. 

De afdeling ISK op het Olympia College sluit aan bij het reguliere onderwijs dat op onze school gegeven wordt. Daarmee is de ISK een integraal onderdeel van de school en kunnen leerlingen in veel gevallen intern doorstromen naar het reguliere onderwijs (ZML, PrO, lwoo of mbo niveau 1) dat past bij hun niveau. Leerlingen kunnen zowel gedurende het schooljaar als aan het einde van een schooljaar overstappen naar regulier onderwijs. Gemiddeld zitten leerlingen twee jaar in de ISK, afhankelijk van het niveau van de leerling en de snelheid waarmee de leerling de Nederlandse taal leert. Lees hier meer over de intake en plaatsing in een ISK-klas.

Het Entree is geen opleiding voor één bepaald beroep, maar biedt een brede voorbereiding voor een vervolgopleiding op het ROC. 

Sectoren

Ons onderwijs is verdeeld over drie sectoren: Techniek & Zorg, Groen en Dienstverlening.

In iedere sector krijgen leerlingen verschillende vakken die te maken hebben met beroepen die zij kunnen kiezen als ze klaar zijn met school. Aan het begin van het derde leerjaar kiest de leerling voor een sector. Gedurende het jaar maken ze uitvoerig kennis met deze bedrijfstak. Aan het einde van het derde leerjaar volgt hun definitieve keuze. Rechts op deze pagina staat meer informatie over onze sectoren.

Werken bij

Het Olympia College blijft zich ontwikkelen. Hierdoor zijn wij jaarlijks op zoek naar collega’s om ons onderwijsteam te versterken. Alle nieuwe collega’s krijgen ondersteuning vanuit de vakgroep, de coaches en de schoolleiding, zodat zij snel bekend zijn met het onderwijs en de sfeer op onze school. Onze studenten krijgen ook begeleiding vanuit de Opleidingsschool Rotterdam (OSR).

Daarnaast zijn al onze medewerkers vanaf schooljaar 2022-2023 aangesloten bij de SNZ Academie. Een samenwerking waarbinnen onder meer gezamenlijke cursussen en trainingen, intervisie en onderlinge lesbezoeken worden georganiseerd. Zo blijven we leren van onze collega’s en versterken en inspireren we elkaar.  

Wanneer u interesse heeft om ons team te komen versterken en ons onderwijs te verbeteren, verzoeken wij u uw sollicitatiebrief en uw CV te mailen naar info@olympiacollege.nl. U kunt ook uw gegevens via dit formulier naar ons sturen:

  OSR 

  Goed onderwijs vereist ambitieuze, goed opgeleide professionals. Daarom investeren wij samen met de Opleidingsschool Rotterdam (OSR) in de opleiding van docenten en in de professionalisering van beginnende en zittende docenten. De OSR kenmerkt zich door een intensieve samenwerking tussen de scholen en lerarenopleidingen bij het samen opleiden en professionaliseren. De belangrijkste uitgangspunten van de opleidingsschool zijn:

  • Gelijkwaardigheid
  • Commitment
  • Leren van en met elkaar
  • Dichtbij de kracht van de partners
  • Diversiteit
  • Verbinding opleiden, onderzoek en schoolontwikkeling

  Zie ook de website van de OSR: https://www.osr.nu/

  SNZ 

  Het Olympia College is onderdeel van SNZ. Samen met het Einstein Lyceum, RVC de Hef en de Hugo de Groot vertegenwoordigen wij het complete aanbod van openbaar voortgezet onderwijs in Rotterdam-Zuid. Vanuit die identiteit staan wij mede aan de basis van het Rotterdam van morgen. Zeker in deze tijd, nu Zuid in beweging komt en de versnellende vernieuwing actueler is dan ooit, ontstaat er een belangrijke opgave voor het onderwijs om aan te haken en mee te vernieuwen. Wij vinden dat onze leerlingen op Zuid, het verdienen om mee te gaan in die vernieuwing. Sterker nog, zij moeten die vernieuwing in de toekomst zelf vormgeven.

  Om dat te bereiken, leggen we de lat voor onszelf hoog. Met uitdagend en ambitieus onderwijs, in constante verbinding met de maatschappij, willen wij onze leerlingen opleiden tot betrokken en zelfbewuste jongvolwassenen. Op de scholen van SNZ werken daarom bevlogen onderwijzers, ondersteuners en leidinggevenden, die het Rotterdams openbaar onderwijs op Zuid verder willen ontwikkelen. Want het beste wat het openbaar onderwijs te bieden heeft, hoort hier op Zuid, vinden wij.

  Voor meer informatie over SNZ en onze scholen: www.snz.nl 

  Rector SNZ
  drs. M.P. Smale 

  Contactgegevens SNZ
  Postbus 9472, 3007 AL Rotterdam
  Tel: 010-8209696          

  Mail: info@snz.nl
  Website: www.snz.nl

  BOOR

  SNZ, waaronder het Olympia College, valt onder het bestuur van Stichting BOOR voor het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam. Stichting BOOR telt +/- 75 scholen, passend bij hun eigen omgeving en doelgroep. Alle BOOR-scholen, zo ook de scholen van SNZ, benutten de openbare identiteit van de school. Dit is ook terug te lezen in onze collectieve ambitie. Op deze manier willen we een bijdrage leveren aan de versterking van het democratisch burgerschap. 

  Missie en visie

  De missie van Stichting BOOR is om maximale kansen te creëren voor kinderen en jongeren in Rotterdam en omgeving. Zij worden volwassen wereldburgers die bijdragen aan een rechtvaardige samenleving en weten hoe zij hun talenten daarvoor kunnen benutten. Wij dragen zorg voor onderwijs dat bijdraagt aan de talentontwikkeling van iedere leerling. Daarvoor heeft BOOR de volgende kernwaarden, te weten: (1) maximale talentontwikkeling, (2) actieve pluriformiteit, (3) nieuwsgierig, betrokken en toekomstgericht, (4) naleving van kinderrechten en (5) sterke binding met de samenleving. Om deze missie waar te maken, zijn er door BOOR zes pijlers vastgesteld.

  1. BOOR: dé werkgever voor onderwijstalent
  2. Het juiste talent op de juiste plek
  3. Ontwikkelingsgericht leiderschap
  4. De professionele medewerker
  5. De lerende organisatie
  6. De organisatie op orde

  Passend bij de aangescherpte koers en kernwaarden van BOOR formuleert elke school haar ambities en doelen bij een specifieke situatie en verwachtingen die gesteld worden aan de school. De scholen worden bij de uitvoering ondersteund en gefaciliteerd door het bestuur en het stafbureau BOOR Services.

  Menu