Te laat komen

Te laat komen wordt niet getolereerd op het Olympia College.

Als je te laat komt, moet je een briefje halen bij de receptie. Ouders worden geïnformeerd wanneer hun kind te laat komt. Leerlingen moeten de gemiste les inhalen tijdens de zogenaamde inhaaluren.
 
Als je vaker te laat komt, dan gelden de volgende regels:
6x te laat: brief naar de ouders
9x te laat: ouders worden uitgenodigd op school voor een gesprek
12x te laat: melding bij leerplicht en een gesprek met de leerplichtfunctionaris

 

We voeren een actief verzuimbeleid, in nauwe samenwerking met Leerplicht. Al het ongeoorloofd schoolverzuim melden we bij Leerplicht. Op ongeoorloofd verzuim staan sancties, zoals een werk-straf bij Bureau Halt (na proces-verbaal Justitie) en flinke boetes voor ouder(s)/verzorger(s). Wan-neer een leerling veel verzuimt, is er vaak iets aan de hand. Vandaar dat we ook Schoolmaatschappelijk Werk bij ons verzuimtraject betrekken.

 

Als een leerling een les gemist heeft dan moet er binnen 5 schooldagen een zogenaamd ‘groen briefje ’ ingeleverd worden bij de administratie. Op het groene briefje geeft u als ouder(s)/verzorger(s) aan wat de reden van de afwezigheid is. U geeft de datum aan en zet uw handtekening er op. Als het groene briefje later dan na 5 schooldagen ingeleverd wordt, wordt het niet meer in ontvangst geno-men. Wij noteren het verzuim dan als ongeoorloofd.

 

Wij zijn verplicht ongeoorloofd verzuim aan Bureau Leerplicht door te geven. Wij doen dit als er sprake is van:

  • meer dan 12 keer te laat
  • 20 uur ongeoorloofd verzuim in 4 weken
  • veel ziekteverzuim
  • luxe verzuim: vermoeden van vakantie buiten de schoolvakanties