Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)

In de Medezeggenschapsraad zijn ouders, leerlingen en personeel van het Olympiacollege vertegenwoordigd. De MR reageert op actuele ontwikkelingen en op voorstellen van het bevoegd gezag. Een MR is toekomstgericht, met een bijbehorend werk- en jaarplan met te behandelen onderwerpen. Voorbeelden van onderwerpen die bij de MR aan bod komen, zijn: communicatie, onderhoud gebouwen, scholing en functioneren van de MR. Bij het secretariaat kunt u meer informatie over de MR verkrijgen.

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR is de zogenaamde ‘bovenschoolse’ medezeggenschapsraad van het schoolbestuur waaronder Olympia College valt: de stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR). Ouders, leerlingen en personeelsleden kunnen zich hiervoor aanmelden.