Klachten

Wanneer er klachten zijn met betrekking tot het niet nakomen of accepteren van rechten en plichten die opgenomen zijn in het leerlingenstatuut dan kunnen die gedeponeerd worden bij de interne klachtencommissie. Eventueel daarna bij de Commissie van Beroep, Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam, Postbus 23058, 3001 KB Rotterdam. De Commissie van Beroep neemt deze zaken in behandeling en doet bindende uitspraken. Het leerlingenstatuut ligt ter inzage bij het directiesecretariaat.

 

Voor de klachtenregeling verwijzen wij u naar de website van Stichting BOOR.