Schoolondersteuningsteam

Regelmatig is er overleg tussen de ondersteuningscoördinatoren, de orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werk, politie, leerplicht en de schoolarts. De bedoeling van deze samenwerking is om preventief te werken aan het voorkomen van uitval door welke reden dan ook. Hiernaast spelen de mentor, de ondersteuningscoördinator en de afdelingsleider ook vaak een actieve rol. 

 

Schoolmaatschappelijk werk
De schoolmaatschappelijk werk(st)er voert op school gesprekken met leerlingen, ouders en mentoren. Leerlingen kunnen zelf ook om een gesprek vragen. De schoolmaatschappelijk werk(st)er bezoekt indien nodig ook ouders thuis.

 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
De schoolverpleegkundige van CJG houdt één keer in de drie weken en/of op afspraak spreekuur. Ook hier kunnen de leerlingen zelf vragen om een gesprek. De schoolverpleegkundige maakt kennis met alle leerlingen. Iedereen vult een vragenlijst in, waarna sommige leerlingen uitgenodigd worden voor een gesprek. 

 

Ondersteuningscoördinator
De ondersteuningscoördinator stuurt het onderwijs- en leerlingbegeleidingsproces van een team aan. Voor beleidszaken pleegt de coördinator overleg met de afdelingsleider.

 

Afdelingsleider onder- en bovenbouw
De afdelingsleider is verantwoordelijk voor het onderwijskundige beleid en de leerlingbegeleiding. De afdelingsleider stuurt de coördinator(en) aan en ontwikkelt beleid voor onder- en bovenbouw.

 

Leerplicht
De leerplichtambtenaar ziet erop toe dat van het recht op onderwijs gebruik wordt gemaakt. Als het nodig is kan de school Bureau Leerplicht inschakelen. Wanneer het verzuim ernstig is, wordt de ouder/verzorger van de spijbelende leerling opgeroepen voor een gesprek. De leerplichtambtenaar houdt één ochtend per week spreekuur op school. De leerplichtambtenaar wordt tevens ingeschakeld wanneer leerlingen regelmatig te laat komen.