Onderwijstypen

Praktijkonderwijs bereidt leerlingen voor op een baan. Er wordt aandacht besteed aan wonen, werken en vrije tijd. In de leerlingwerkplaatsen maken ze kennis met algemene werknemersvaardigheden. Ook leren ze wat stage lopen en werken inhoudt. Er zijn acht leerlingwerkplaatsen: ambachtelijk brood, soep en vruchtensap, klussen en onderhoud, cadeaushop en herstel- en versteldienst, fietsenwerkplaats, groenonderhoud, patisserie en facilitaire dienst.

Sommige leerlingen krijgen het advies om te onderzoeken of een hoger niveau ook haalbaar is. Zij kunnen naar een PrO VMBO klas. In deze klas krijg je een combinatie van praktijkvakken en theorievakken met vmbo-methodes. We kijken samen of je het niveau van het vmbo aankunt. Zo ja, dan kan je overstappen.

 

VMBO-Lwoo staat voor leerwegondersteunend onderwijs. Leerlingen die goed in staat zijn om een vmbo-diploma te behalen, maar die leerachterstanden hebben of in een moeilijke situatie verkeren, kunnen geplaatst worden in een lwoo-klas. Daar krijg je, in kleine groepen, extra hulp en begeleiding. Zo kun je je achterstand wegwerken. Aan het einde van het tweede leerjaar bepalen we of je de leerweg die je volgt, goed aankunt. Lwoo-leerlingen doen gewoon vmbo-examen en ontvangen een vmbo-diploma. Iedere lwoo-leerling kan dus na het behalen van het vmbo-diploma doorstromen naar het MBO (bijvoorbeeld Zadkine, Albeda College of een ander ROC).

 

Het Entree is geen opleiding voor één bepaald beroep, maar biedt een brede voorbereiding voor een vervolgopleiding op het ROC. 

 

ISK-onderwijs is bedoeld voor leerlingen van 12 t/m 18 jaar die kort in Nederland zijn en de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen. ISK staat voor: Internationale Schakelklas. Doel van een Internationale Schakelklas is leerlingen zo snel als mogelijk is te schakelen naar regulier onderwijs. Ook maken we ze vertrouwd met de Nederlandse samenleving. En ze leren sociale vaardigheden zoals: een prettige samenwerkingspartner zijn voor anderen, zelfstandig leren en werken, plannen en organiseren, je goed kunnen presenteren en omgangsvormen zoals beleefdheid, respectvol omgaan met iedereen.

De afdeling ISK op het Olympia College sluit aan bij het reguliere onderwijs dat op onze school gegeven wordt. Daarmee is de ISK een integraal onderdeel van de school en kunnen leerlingen in veel gevallen intern doorstromen naar het reguliere onderwijs (ZML, PRO, LWOO of MBO niveau 1) dat past bij hun niveau. Leerlingen kunnen zowel gedurende het schooljaar als aan het einde van een schooljaar overstappen naar regulier onderwijs. De gemiddelde verblijfsduur in de ISK is twee jaar, maar kan variëren van één tot drie jaar, afhankelijk van het niveau van de leerling en de snelheid waarmee de leerling de Nederlandse taal leert. Lees hier meer over de intake en plaatsing in een ISK-klas.