Burgerschapsonderwijs

 

Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen goed voor te bereiden op hun leven buiten school en in de diverse samenleving. In de Nederlandse wet is vastgelegd wat leerlingen moeten kennen en kunnen als het gaat over de ontwikkeling van leerlingen tot democratische burgers.

In het burgerschapsonderwijs staan de drie basiswaarden centraal die van belang zijn in de democratische, pluriforme samenleving, te weten vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Onze leerlingen leren hierbij ook over de context waar deze drie basiswaarden, de democratie en de democratische rechtstaat uit zijn voortgekomen.

 

In ons onderwijs neemt burgerschap een centrale plek in. Wij zien onze school als een oefenplaats voor democratie en het omgaan met diversiteit. In de verschillende vak- en leergebieden, vakoverstijgende projecten en –activiteiten, het klas- en schoolklimaat en/of het vak ‘burgerschap’ geven wij hier actief uitvoering aan. Het bevorderen van verbinding met en participatie in de samenleving vinden wij van groot maatschappelijk belang. Bij het vormgeven van goed burgerschapsonderwijs is er daarom aandacht voor de verbinding met de omgeving en vindt het leren ook buiten de school zelf plaats.

Naast een oefenplaats, is onze school ook een ontmoetingsplaats. Alle verschillende achtergronden en levensovertuigingen komen hier samen. Wij dagen onze leerlingen uit om open te staan voor dat wat voor ons onbekend is. Wij stimuleren de leerlingen om nieuwsgierig te zijn naar de ander, in gesprek te gaan met elkaar, elkaars standpunten te bevragen en zich te verplaatsen in elkaars perspectieven. Zo ontwikkelen onze leerlingen hun eigen opvattingen en vormen zij een democratische houding. Leerlingen leren in onze school hoe zij actief hun rol kunnen pakken in de samenleving en krijgen hiervoor kennis en vaardigheden aangeboden. Onder andere door te leren over besluitvormingsprocessen en de invloed die zij hierop kunnen uitoefenen, passend bij de eigen situatie en mogelijkheden.

Daarnaast vragen wij leerlingen verbanden te leggen tussen de eigen leefwerelden en maatschappelijke vraagstukken. Hierdoor leren wij onze leerlingen kritisch na te denken, te reflecteren en creatief na te denken over mogelijkheden om zelf iets te doen aan deze complexere vraagstukken.

Met ons onderwijs bereiden wij onze leerlingen voor op een leven in een veranderende samenleving, waarin zij autonoom en verantwoordelijk handelen. Zo leveren wij met ons onderwijs een bijdrage aan het Rotterdam van nu en morgen.